Per personat juridike

Te dhenat e Klientit
Emri ligjor Adresa e selise
Tel - fax Adresa e aktivitetit
Nr.llogarise bankare Viti i krijimit
Aktiviteti prodhues ose tregtar
Personeli Nenpunesit
Tekniket
Punetoret
Viti 20_ 20_ 20_
Shitje ne tregun e brendshem Eksporte
Fitimi neto pas tatimit    
Aksioneret/partneret
Emri Mosha Aksionet(%)
Projektime Financiare
Viti i pare fiskal Viti i dyte fiskal Viti i trete fiskal
Xhiro
Fitimi Bruto
Furnizuesit kryesore
Kushtet e blerjeve
Emri Blerjet (%) Cash Kreditimi - muajt
Klientet Kryesore
Kushtet e shitjeve
Emri Shitjet (%) Cash Kreditimi - muajt
Administrimi
Emri Mosha Pozicioni
Kreditimi bankar
Banka Limiti aprovuar Kohezgjatja e kredise Bilanci aktual Kesti mujor Garancite
Kreditimi bankar
Kompania e Leasing-ut Shuma fillestare Kohezgjatja leasing-ut Bilanci aktual Data perfundimit te leasing-ut Kesti mujor
Objekt per tu dhene me qira
Pershkrimi Objekti per qeramarrje Furnitori Cmimi blerjes
Une i nenshkruari autorizoj Landeslease sh.a te beje kerkimin dhe verifikimin ne Regjistrin e Kredive ne lidhje me historikun e kredive/financimeve te marra prej meje/subjektit

Nenshkrimi i klientit: Data