Per Individ

Te dhena personale
Emri i plote Datelindja
Emri i babait Nr.Pasaportes
Adresa e baneses Qyteti
Telefoni Pronesi mbi banesen
Vitet ne banesen aktuale Profesioni
Adresa dhe telefoni i punes  Te ardhurat mujore personale
Te ardhura te tjera mujore  Numri i personave ne familje
Te ardhura familjare mujore  Nr.llogarise bankare
Kreditimi bankar
Banka Limiti i aprovuar Kohezgjatja e kredise Bilanci aktual Kesti mujor Garancite
 
Kompania e Leasing-ut Shuma fillestare Kohezgjatja leasing-ut Bilanci aktual Data perfundimit te leasing-ut Kesti mujor
Objekt per tu dhene me qira
Pershkrimi Objekti per qeramarrje Furnitori Cmimi i blerjes
Une i nenshkruari autorizoj Landeslease sh.a te beje kerkimin dhe verifikimin ne Regjistrin e Kredive ne lidhje me historikun e kredive/financimeve te marra prej meje/subjektit

Nenshkrimi i klientit: Data