Kerkese per Financim

Tirane me 2010
Unë, i nënshkruari/a, i/e datëlindjes dhe banues/e në Tiranë ne adresen , (perfaqesues/e i firmes ) kerkoj financim me kontratë leasing nga “Landeslease” Sh.a, per , te Tipit me çmim blerje Euro për një periudhë shlyerjeje muaj.

Shuma e kërkuar është Euro.

    Deshiroj qe kompanie e sigurimit te jete (zgjidhni alternativen):
  • Sigma sh.a
  • Sigal sh.a
  • Interalbanian sh.a
  • Atlantik sh.a
  • Alternative tjeter (ju lutem specifikojeni)
Me respekt