Per Person Fizik

Te dhena personale
Emri i plote Datelindja
Emri i babait Nr.Pasaportes
Adresa e baneses Qyteti
Telefoni Pronesi mbi banesen
Vitet ne banesen aktuale Aktiviteti prodhues ose tregetar
Adresa dhe telefoni i biznesit  Nr. llogarise bankare
Te dhena te tjera  
Pershkrim i shkurter aktivitetin ( lloji i aktivitetit, produktet ose sherbimet, perspektivat…etj)
Te dhenat financiare per tre vitet e fundit
  20 20 20
Te ardhura te deklaruara
Te ardhura nga burime te tjera
Pritshmeria
Totali i te ardhurave
Kreditimi bankar
Banka Limiti i aprovuar Kohezgjatja e kredise Bilanci aktual Kesti mujor Garancite
 
Kompania e Leasing-ut Shuma fillestare Kohezgjatja leasing-ut Bilanci aktual Data perfundimit te leasing-ut Kesti mujor
Objekt per tu dhene me qira
Pershkrimi Objekti per qeramarrje Furnitori Cmimi i blerjes
Une i nenshkruari autorizoj Landeslease sh.a te beje kerkimin dhe verifikimin ne Regjistrin e Kredive ne lidhje me historikun e kredive/financimeve te marra prej meje/subjektit

Nenshkrimi i klientit: Data