Sherbimet per Biznese


Landeslease mundeson financimin e aseteve te ndryshme pa limit maksimal. Ofron financimin e automjeteve si dhe pajisjeve, si te reja ashtu dhe atyre te perdorura.

Sale Lease Back eshte nje sherbim i ofruar nga Landeslease ndaj kompanive te ndryshme. Ky sherbim mundeson rritjen e likuiditetit te kompanive. Ky sherbim konsiston ne shitjen te Landeslease e pajisjeve ose makinerive te blera nga vete kompania, te cilat me pas paguhen me keste gjate periudhes se qerase financiare. Ne kete menyre Landeslease I mundeson likuiditet kompanise.

Sub Lease, gjithashtu eshte nje sherbim I cili I ofrohet furnitoreve te Landeslease, te cilet mund te perdorin asetet e financuara nga Landeslease dhe ti japin te drejte paleve te treta ti perdorin ato.

Landeslease, gjithashtu ofron mundesine e financimit ndaj bizneseve te reja, biznese  te cilat kane nevoje per automjete transporti apo pajisje te specifikave te ndryshme per te ofruar sherbim cilesor ndaj klienteve te tyre.

 

Dokumentat e kerkuara ndaj bizneseve jane:

 

Dokumenta te Pergjitheshme:

 

Kerkesa per leasing

Forma e aplikimit

Oferta nga shitesi per asetin qe kerkohet financim

Fotokopje pashaporte te personit te autorizuar

Pershkrim i aktivitetit

 

Dokumenta Ligjore:

 

Ekstrakti i fresket nga QKR

Statuti i Kompanise

Akt i Themelimit

NIPT

Vendim i asamblese se ortakeve per aprovim e marjes se qerase financiare si dhe autorizimin e personit(ve) kompetent.

 

Dokumenta Financiare:

 

Bilanci per dy vitet e fundit

Deklarim i te ardhurave per vitin aktual (FDP)

Kontrata bashkepunimi