Kushtet e Pergjithshme

Kushte te Pergjithshme Per Financim

Monedha

Euro

Financimi

Deri ne 80% te Cmimit te Blerjes

Interesi

Euribor 12M + 7% p.a. (Min. 8.5%)

Kohezgjatja

Nga 12 Muaj deri ne 60 muaj

Skeduli i Shlyerjes

Pagesa te barabarta mujore te perbera nga Principali dhe Interesi

Komisione

Komision Administrimi

1.5% e Vleres se Financimit.

Komision për Mbyllje të Parakoheshme

5% (pesë përqind) mbi shumën e mbetur/të papaguar në vitin e parë dhe  2% (dy përqind) mbi shumën e mbetur/të papaguar pas vitit të parë.

Komision Anullimi nga Klienti

nuk ka

 Kamatevonesa

Kamatevonesa per Vonesa ne Pagese

5% e shumes per tu paguar per vonesa <30 dite kalendarike dhe 0.1%  e shumes per tu paguar per vonesa >30 dite kalendarike (aplikohet duke filluar nga dita e 31-te)