Kalkulatori

Interesi 12 Muaj + Euribor 7.5 %
Cmimi I makines
Parapagimi %
Parapagimi Euro
Shuma e Financuar 0.00
Afati i Qeradhenies/Muaj
Kesti 0 / Euro Muaj
Komision 1.50%

 

 

Në llogaritjen e këstit të qerasë financiare, interesi vjetor është bazuar në Bonot e Thesarit apo Euribor me maturim 12 mujor.

Shënim:
Cdo shpenzim shtese si: prim sigurimi, takse, komision, etj, lidhur me importin dhe regjistrimin e objektit te qerase dhe me aktivizimin e kontrates te Qeradhenies, nuk eshte perfshire ne Oferten e mesiperme, dhe eshte detyrim i Qeramarresit.

Kjo oferte paraprake nuk perben detyrim per t'u respektuar nga LANDESLEASE Sh.a. Kushtet e saj jane objekt aprovimi te drejtuesve te shoqerise.

Per cdo informacion shtese jeni te lutur te na kontaktoni ne Telefon: 00355 4 22 71 050 , Faks: 00355 4 2251 038,  e-mail: info@landeslease-al.com